Stressens påverkan

Det ständiga dilemmat

Med livet följer alltid såväl positiva som negativa aspekter. Stress har förmågan att förena dessa på ett tämligen unikt sätt.

Denna för människan biologiska drift har medfört att våra gener har kunnat föras vidare vilket legat till grund för vår fortsatta överlevnad. Den har genom historiens gång sänt signaler om att antingen slåss eller fly. Även om det sedermera har baserats på helt andra premisser och numera uppenbarar sig på ett annat sätt har naturen trots allt sin gång vilken samtidigt vi människor är en väsentlig del av.

Så lika men ändå så olika

Människor förhåller sig väldigt olika i relation till varandra även om vi i grund och botten är uppbyggda kring samma funktioner och mekanismer. Det här medför också att stress hanteras på ett väldigt varierande sätt. Det kan handla om såväl ångesten över en tandställning i Stockholm eller det faktum att löprundan i Malmö ska klaras av på en viss tid. Ingen situation är den andra lik och ibland uppstår dessa även när vi inte ens är medvetna om det.

Stress är ett fenomen som fundamentalt är någonting bra. Det är själva hanteringen av densamma som avgör dess omfång samt värde. Det finns samtidigt inte heller någon universallösning på hur detta tillvägagångsätt alternativt bör gå till. Det beror på både tid, plats och situation. En händelse som ena dagen omhändertages på ett visst sätt kan den andra dagen se helt annorlunda ut. Det här innefattar både tankar, känslor och andra reflektioner. Dessa är för övrigt en stor del av gemene mans liv vilka till mångt och mycket på samma gång förhåller sig såväl kontinuerliga som föränderliga.

Stress förutsätter både individen och kollektivet. Ibland är det även i samspelet mellan dessa ytterligheter som fenomenet uppstår. Även om den kollektiva stressen i vissa fall kan upplevas mer påfallande är det i slutändan trots allt den individuella varianten som allting faller tillbaka på.

Från början till slut

Stress är någonting som både startar och stoppar i våra komplexa hjärnor. Den kan på samma gång både härstamma ur fysisk och psykisk ansträngning. Hänsyn behöver tas till att den oavsett vilken i grunden förhåller sig god men att återhämtning i sinom tid är nödvändigt för att de negativa konsekvenserna inte ska besegra det positiva fundamentet.

Detta fenomen börjar sin resa i binjurarna där hormonet kortisol utsöndras vilket i sin tur ska se till att såväl blodtryck som puls höjs. Det medför att de organ som behöver detta rus också får det. I slutändan är det också avgörande för hur hela stressituationen hanteras.

En balans bör alltid hitta oavsett situation för att ett jämviktsläge ska kunna uppnås.

Du kanske också gillar...